Käyttö- ja sopimusehdot

Käyttö- ja sopimusehtoja on päivitetty alle 30 päivää sitten. Edellisen version löydät tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2024.

Käyttö- ja sopimusehdot liittyen DigiEdustan tarjoamiin palveluihin. Käyttö- ja sopimusehdoissa käsitellään muun muassa sopimuksen syntymistä, asiakkaan velvollisuuksia, vastuunrajoituksia, tietosuojaa, immateriaalioikeuksia, palveluiden lopettamista sekä käyttö- ja sopimusehtojen muutoksia.

1. Yleistä

Näitä DigiEdustan Käyttö- ja sopimusehtoja (jäljempänä ”Käyttö- ja sopimusehdot”) sovelletaan kaikkiin DigiEdustan tarjoamiin Palveluihin (jäljempänä ”Palvelu” tai ”Palvelut”). DigiEdustan palvelut tarjoaa DigiEdusta Oy (jäljempänä ”DigiEdusta”). Käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan DigiEdustan ja palvelunostajan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä, ja näiden välillä solmittuihin Palveluiden tuottamiseen liittyviin sopimuksiin (jäljelmpänä “Sopimus”).

Käyttämällä Palveluita Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttö- ja sopimusehtoja.

2. Sopimuksen syntyminen ja Palveluja käyttävän Asiakkaan velvollisuudet

Sopimus syntyy, kun Asiakas allekirjoittaa Palveluiden toimitukseen liittyvän Sopimuksen. Sopimuksen voimassaollessa Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin ajankohtaisia Käyttö- ja sopimusehtoja. Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset materiaaleihin ja aineistoihin, joita se toimittaa Palveluiden tuottamista varten DigiEdustalle. Lisäksi Asiakas vakuuttaa, että toimitetut aineistot ja materiaalit ovat faktatietoa, ajan tasalla, laillista sekä moraalista. Asiakas vakuuttaa myös, että Asiakkaan toimittamat aineistot tai materiaalit eivät loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia eivätkä sisällä haittaohjelmia, haitallista koodia tai mitään muuta mikä voi vaurioittaa minkään osapuolen laitteistoa tai aiheuttaa tietoturvariskin.

Jos DigiEdustalla, kolmannella osapuolella tai viranomaisilla on perusteltava syy olettaa, että Asiakas rikkoo Käyttö- ja sopimusehtoja Palvelujen käytöllä tai toimittamalla sisällöllään, on DigiEdustalla oikeus poistaa sisältö ilman Asiakkaan suostumusta. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan DigiEdustaan kohdistetuista vaatimuksista jotka johtuvat siitä, että asiakas on rikkonut Käyttöehtoja toimittamillaan materiaaleilla tai Palveluita käyttäessä. DigiEdustalla on myös oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin itse ja hoitaa puolustus Asiakkaan kustannuksella.

Asiakas saa sähköpostipalvelun käyttöä varten DigiEdustalta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että nämä alkuperäiset käyttäjätunnukset ja salasanat ovat luottamuksellisia tietoja ja niiden suojaaminen on Asiakkaan vastuulla. Asiakkaalla on velvollisuus vaihtaa DigiEdustalta saamansa salasanat niin pian kuin mahdollista niiden saamisen jälkeen. Asiakas sitoutuu valitsemaan vahvat ja turvalliset salasanat sekä huolehtimaan siitä, ettei käyttäjätunnusta tai salasanaa paljasteta tai jaeta kolmansien osapuolien kanssa. Asiakas ymmärtää, että hän on yksin vastuussa kaikista toimista ja tapahtumista, jotka tapahtuvat hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa avulla. Jos Asiakas epäilee tai havaitsee, että hänen käyttäjätunnuksensa tai salasanansa on joutunut kolmannen osapuolen haltuun, hänellä on velvollisuus ilmoittaa siitä DigiEdustalle välittömästi.

3. Palveluiden käyttö ja Vastuunrajoitukset

DigiEdustalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla, ja oikeus käyttää kolmansien osapuolten palveluita omien Palveluidensa tuottamiseen. DigiEdusta pidättää oikeuden päättää tarjoamiensa Palveluiden hinnasta ja hinnoitteluperusteista.

DigiEdustalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen väliaikaisesti huoltotyön, teknisen uudistamisen tai muun pakottavan syyn takia. DigiEdusta ei vastaa Palveluiden oikea-aikaisesta, virheettömästä eikä keskeytyksettömästä toiminnasta. DigiEdusta ei ota vastuuta mahdollisista virheistä tai puutteista Palveluiden sisältämissä aineistoissa, mukaan lukien verkkosivujen sisällössä, tiedoissa tai muissa materiaaleissa. DigiEdusta yrittää parhaansa mukaan korjata Palveluihin liittyviä häiriöitä. DigiEdusta ei kuitenkaan vastaa mistään haitasta, joka Asiakkaalle aiheutuu Palvelun käytön estymisestä. DigiEdusta ei vastaa kadonneista viesteistä, tiedoista tai tiedostojen vaurioitumisesta Palveluiden käytön yhteydessä ja tästä Asiakkaalle aiheutuvista kuluista tai vahingoista. DigiEdusta suosittelee varmuuskopioimaan tietoja tasaisin väliajoin.

DigiEdustalla on oikeus evätä Asiakkaalta Palveluiden käyttö välittömin toimenpitein, jos Käyttöehtoja on laiminlyöty.

DigiEdustan Asiakkaalle tarjoamaa sähköpostipalvelua ei tule käyttää yksityisen tiedon kuten henkilötunnusten, yrityssalaisuuksien tai muun yksityisen tiedon lähettämiseen. Sähköpostipalvelua käytettäessä roskapostin, sekä luvattoman mainonnan kolmansille osapuolille lähettäminen on kielletty. Sähköpostien lähettämisessä ei tule käyttää vääriä lähettäjätietoja, tai peitellä lähettäjän henkilöllisyyttä millään muulla tavalla. Sähköposteja ei tule lähettää yli 500 kappaletta yhden tunnin sisällä.

4. Laskutus ja maksuehdot

Asiakas on velvollinen maksamaan Sopimuksessa määritetyn, tai muun summan joka on sovittu DigiEdustan kanssa, sovituissa erissä. Mikäli maksu viivästyy sovitusta ajankohdasta, palveluntarjoajalla on oikeus periä mahdolliset maksumuistutus- ja perintäkulut sekä viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.

Kertaluontoisten palveluiden tapauksessa Asiakkaalle lähetetään lasku palvelun valmistumisen jälkeen. Toistuvasti laskutettavissa palveluissa Asiakkaalle lähetetään lasku takautuvasti sovituin väliajoin. Asiakkaalle toimitetaan lasku sovitun hinnan mukaisesti.

Mikäli asiakas laiminlyö maksun suorittamisen sovittuun määräpäivään mennessä, palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja estää sivuston julkaisu, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.

5. Tietosuoja

Tietosuojasta voi lukea lisää tästä linkistä.

Asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset käsiteltäviin tietoihin, joita hän lähettää DigiEdustalle.

6. Immateriaalioikeudet

Kaikki DigiEdustan Palveluiden yhteydessä tuottamat materiaalit, mukaan lukien tekstit, kuvat, grafiikat, logot, tavaramerkit, ohjelmistot ja kaikki muut immateriaalioikeuksiin liittyvät sisällöt, ovat DigiEdustan omaisuutta ja/tai sen lisenssinantajien omaisuutta, ellei asiasta ole sovittu erikseen. DigiEdustalla ja/tai lisenssinantajilla on yksinomainen oikeus ja omistusoikeus näihin materiaaleihin.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että DigiEdusta ei ole velvollinen toimittamaan Palveluiden yhteydessä käytettyjä tai luotuja materiaaleja Asiakkaalle Palvelun käytön lopettamisen jälkeen. Tämä koskee kaikkia Palveluiden tuottamiseen ja ylläpitoon liittyviä materiaaleja, mukaan lukien verkkosivujen sisällöt, mallit, koodit, tiedostot ja tietokannat.

DigiEdustalla on oikeus tarjota Asiakkaalle mahdollisuus ostaa verkkosivujen materiaalien omistusoikeus erillisellä sopimuksella ja korvausta vastaan. Mikäli Asiakas haluaa ostaa verkkosivut omakseen, on Asiakkaan velvollisuus neuvotella erikseen DigiEdustan kanssa hinnoittelusta ja omistusoikeuden siirrosta. Verkkosivujen materiaalien omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta sovittua korvausta vastaan ja kun kaikki maksut on suoritettu. Asiakas hyväksyy, että omistusoikeuden siirtyessä verkkosivujen materiaalit saattavat poiketa aikaisemmasta versiosta. Näin voi käydä, jos esimerkiksi nettisivujen tuottamiseen on käytetty kolmansien osapuolten materiaaleja.

Asiakas sitoutuu kunnioittamaan DigiEdustan ja sen lisenssinantajien immateriaalioikeuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää, muokata, kopioida, levittää tai luoda johdannaisteoksia DigiEdustan immateriaalioikeuksiin kuuluvasta materiaalista ilman DigiEdustan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Asiakas ymmärtää, että Palvelun käyttöön liittyvän sopimuksen purkamisen jälkeen DigiEdustalla ei ole velvollisuutta säilyttää verkkosivujen materiaaleja. DigiEudstalla ei ole myöskään velvollisuutta toimittaa niitä Asiakkaalle, ellei Asiakas ole hankkinut omistusoikeutta verkkosivujen materiaaleihin erillisellä sopimuksella.

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää DigiEdustan tavaramerkkejä, logoja tai muita tunnuksia ilman DigiEdustan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Mikäli Asiakkaan toiminta rikkoo DigiEdustan immateriaalioikeuksia, DigiEdustalla on oikeus ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin ja vaatia korvausta mahdollisista vahingoista ja menetyksistä.

7. Palveluiden lopettaminen

Palveluiden lopettamisen tai Sopimuksen purkautumisen seurauksena DigiEdusta ei ole velvollinen säilyttämään Asiakkaan luomia tai tallentamia tietoja, sisältöjä, tiedostoja tai muita aineistoja. Asiakas vastaa itse tietojensa varmuuskopioinnista ennen Palveluiden lopettamista, mikäli hän haluaa säilyttää kyseiset tiedot.

DigiEdusta ei ole vastuussa Palveluiden lopettamisesta aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien Asiakkaan menettämä käyttöaika, tiedot, tiedostot tai muu aineisto. Mikäli Asiakas on hankkinut omistusoikeuden verkkosivuihin erillisellä sopimuksella, Palveluiden tarjoamisen lopettamisesta huolimatta omistusoikeus kyseisiin verkkosivuihin säilyy Asiakkaalla sovitun mukaisesti. On Asiakkaan vastuulla varmistaa, että hänellä on tarvittavat tiedot ja varmuuskopiot Palveluiden lopettamisen varalta. DigiEdusta suosittelee Asiakasta tekemään tiedon säilyttämistä varten tarvittavat toimenpiteet ennen Palveluiden lopettamista.

8. Käyttö- ja sopimusehtojen muutokset

DigiEdusta voi milloin tahansa päivittää Käyttö- ja sopimusehtoja oman harkintansa mukaan. Päivitetyt käyttö- ja sopimusehdot astuvat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua niiden julkaisupäivästä sellaisille Asiakkaille, joilla on päivityksen julkaisuhetkenä voimassaoleva sopimus. Muille (uusille tai palaaville) Asiakkaille sovelletaan uusimpia DigiEdustan verkkosivulta löytyviä Käyttö- ja sopimusehtoja. Käyttö- ja sopimusehtojen aikaisempi versio on näkyvissä DigiEdustan verkkosivuilla seuraavat kolmekymmentä (30) päivää.

Asiakkaan velvollisuus on tutustua huolellisesti päivitettyihin käyttö- ja sopimusehtoihin ennen niiden voimaantuloa. DigiEdusta pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle muutoksista etukäteen sähköpostitse ja verkkosivuillaan.

Mikäli Asiakas ei hyväksy päivitettyjä Käyttö- ja sopimusehtoja, hänen tulee lopettaa Palveluiden käyttö ennen päivitettyjen Käyttö- ja sopimusehtojen voimaantuloa. Jos Asiakas jatkaa Palveluiden käyttöä uusien Käyttö- ja sopimusehtojen voimaantulon jälkeen, se tulkitaan hyväksynnäksi päivitetyille Käyttö- ja sopimusehdoille.

9. Muuta huomioitavaa

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa DigiEdustan Palveluiden tuottamiseen liittyvistä velvoitteista, mikäli Palveluiden tuottaminen muuttuu sen johdosta mahdottomaksi tai vaikeutuu merkittävästi. Ylivoimaiseksi esteeksi lasketaan sota, tulipalo, tulva, maanjäristykset, muut luonnonkatastrofit, viranomaisen määräys, ulkopuolisen osapuolen aiheuttamat tai ulkopuolisesta osapuolesta johtuvat tietoliikenne- tai kaapelihäiriöt ja muut vastaavanlaiset tapahtumat, joihin ei ole voinut kohtuudella varautua ennalta. Tuottaja ilmoittaa sen toimintaan vaikuttavista ylivoimaisista esteistä nettisivuillaan mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, jos ilmoittaminen on mahdollista.

Sopimusehtojen pätemisjärjestys on:

1) Toimeksiantosopimus
2) Käyttö- ja sopimusehdot.